W PRZYSZŁYM ROKU MOŻNA SPODZIEWAĆ SIĘ WIĘCEJ SPOTKAŃ TWARZĄ W TWARZ

Nils Kraus - Oct 17, 2022
0
Posłuchaj tego artykułu 00:07:05
Your browser doesn’t support HTML5 audio

Menedżerowie odpowiedzialni za spotkania i wydarzenia oczekują, że w 2023 roku wzrośnie liczba konferencji ze spotkaniami twarzą w twarz. To kluczowe ustalenie 12. edycji raportu American Express Meetings and Events' Global Meetings and Events Forecast.

Raport powstał na podstawie badania przeprowadzonego wśród 580 liderów spotkań i wydarzeń z 23 krajów i ze wszystkich części łańcucha wartości, a także wywiadów z kadrą kierowniczą branży.

Kluczowe ustalenia:

  • 77% ankietowanych jest optymistycznie nastawionych do kondycji branży w 2023 roku - to o sześć punktów procentowych więcej niż w zeszłorocznym badaniu.
  • 67% stwierdziło, że liczba wydarzeń związanych z fizyczną obecnością powróci do poziomów sprzed pandemii w ciągu jednego roku do dwóch lat. Lokalne i mniejsze konferencje już przekraczają w niektórych regionach poziomy z 2019 roku
  • 65% spodziewa się wzrostu całkowitych wydatków na spotkania i wydarzenia w 2023 roku.

Spotkania twarzą w twarz są ważniejsze niż przed pandemią: firmy postrzegają wymianę osobistą jako istotny czynnik poprawy wydajności, tworzenia sieci kontaktów i przyciągania nowych pracowników. Ankietowani spodziewają się, że konferencje z fizyczną obecnością i liczba uczestników ogólnie wzrosną. Oczekuje się, że 87% spotkań będzie miało przynajmniej jakiś element obecności fizycznej.

Ponadto można spodziewać się, że tylko 32% lokalnych spotkań będzie miało miejsce na terenie firmy, ale 40% w innym mieście, a 45% za granicą z noclegiem. Po dwóch latach pracy home office i modelami hybrydowymi, ankietowani wspominali również o rosnącym wirtualnym wyczerpaniu. Ogólnie rzecz biorąc, zdecydowana większość oczekuje, że spotkania i wydarzenia z fizyczną obecnością będą w nadchodzącym roku na pierwszym planie. Tylko 33% ankietowanych w Europie i 29% w Ameryce Północnej spodziewa się wzrostu liczby spotkań hybrydowych.

Również w 2023 roku zrównoważony rozwój jest priorytetem dla większości programów spotkań i wydarzeń. Czterech na pięciu ankietowanych (80%) stwierdza, że ich firma zwraca uwagę na zrównoważony rozwój podczas planowania wydarzeń. Spośród nich 76% twierdzi, że ich firma ma dedykowaną strategię zrównoważonego rozwoju dla wydarzeń. Minimalizacja zużycia papieru (22%), oszczędność energii i redukcja odpadów (19%) oraz rezerwacja obiektów przyjaznych środowisku (18%) są wymieniane jako ważne środki.

Integracja różnorodności, sprawiedliwości i integracji (DE&I) jest również wysokim priorytetem dla osób odpowiedzialnych za spotkania i wydarzenia. 87% twierdzi, że ich firma lub klient dąży do włączenia DE&I do programów spotkań i wydarzeń. Osiągają to przede wszystkim poprzez różnych dostawców należących do mniejszości (29%) oraz możliwość wirtualnego uczestnictwa w wydarzeniu (28%).

Europa zajęła drugie miejsce pod względem liczby ankietowanych, oczekujących, że liczba uczestników wydarzeń związanych z obecnością fizyczną będzie na poziomie sprzed pandemii (69%, za Ameryką Łacińską - 78%). Jeśli chodzi o uwzględnienie kwestii zrównoważonego rozwoju w planowaniu spotkań i wydarzeń, ankietowani z Europy znaleźli się na trzecim miejscu z wynikiem 78% (przed Ameryką Północną). Na pytanie o dedykowaną strategię dla zrównoważonych programów spotkań i wydarzeń, zajęli nawet ostatnie miejsce z wynikiem 66%. Jednak najczęściej (28%) stwierdzali, że obliczają emisję CO2 z wydarzeń.

W Ameryce Północnej, gdzie ankietowani zgłosili najwyższy odsetek pracy z domu, wewnętrzne oraz małe i proste spotkania są już powyżej poziomów z 2019 roku. Planiści spotkań w tym regionie oczekują największego wzrostu stawek grupowych w 2023 r. w porównaniu z innymi regionami, zarówno w przypadku lotów (7,8%), jak i zakwaterowania w hotelu (7,4%). Ameryka Północna jest również jedynym regionem, który spodziewa się spadku dostępności pokoi hotelowych i sal konferencyjnych.

Liderzy MICE w Ameryce Łacińskiej są najbardziej skłonni oczekiwać, że liczba uczestników osiągnie w najbliższej przyszłości poziom sprzed pandemii (78%). Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, eksperci z Ameryki Łacińskiej są w czołówce: Najczęściej stwierdzają, że ich firma bierze pod uwagę zrównoważony rozwój podczas planowania spotkań i wydarzeń (86%) oraz że realizują dedykowaną strategię dla zrównoważonych programów spotkań (84%). Region wyróżnia się również w obszarze DE&I: 96% badanych stwierdziło, że ich klient lub firma ma na celu włączenie aspektów DE&I do spotkań i wydarzeń.

Ponad połowa (53%) ankietowanych liderów spotkań i wydarzeń w regionie Azji i Pacyfiku podaje zmiany makroekonomiczne jako główny czynnik wpływający na wydatki na spotkania i wydarzenia w ich organizacjach, bardziej niż w innych regionach. W porównaniu z innymi regionami, 61% liderów przewiduje, że wydatki na spotkania twarzą w twarz będą na poziomie sprzed pandemii. Jest to prawdopodobnie spowodowane tym, że region ten złagodził ograniczenia COVID-19 później niż inne regiony. Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, ankietowani z regionu Azji i Pacyfiku, wraz z Ameryką Łacińską, najczęściej uwzględniają zrównoważony rozwój w swoich planach spotkań i wydarzeń (86%).

Powiązane artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz